REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(Nowy regulamin obowiązujący od 15.07.2019 r.)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Właściciela pod adresem www.spraykon.pl
 

§ 1. Definicje


1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresam www.spraykon.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
Ameri-pol Trading Ltd. Sp.z o.o. ul. Wilczewskiego 67 40- 675 Katowice, nr NIP: 634-019-52-24, wpisanym do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000075362 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
e-mail: biuro@ameripol.pl;
telefon kontaktowy: +48 504018016
dodatkowe telefony do kontaktu:
tel. +48 32 2017880-9*

* koszt połączenia wg.taryfy operatora
2. Sklep- sklep internetowy działający pod adresem www.spraykon.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
3. Magazyn – obiekt mieszczący się na terenie ALIANCE SILESIA LOGISTICS CENTER operator logistyczny firma ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. ul. Wiejska 166; 41-216 SOSNOWIEC , miejsce gdzie klient może odebrać towar osobiście oraz gdzie należy dokonywać zwrotów towarów.
4. Klient- pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie.
5. Produkty- towary i usługi dostępne w Sklepie.
6. Usługa dodatkowa- usługa świadczona przez Sklep na pisemną prośbę Klienta, w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny).
8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Przelew bankowy- płatność wykonana przez Klienta w banku, poprzez konto bankowe bądź stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu.
12. Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line.
13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz.93 z późn. zm.).
14. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 

§ 2. Zasady ogólne/oferta


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Przedmiotem transakcji są Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
5. Ceny Produktów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny wskazane w chwili składania Zamówienia przy Produktach w Sklepie są wiążące.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Produktów do oferty, zamykania kolekcji, ogłaszania, wprowadzania zmian i kończenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść ofert sprzedaży Produktów jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Różnice, jakie mogą zaistnieć pomiędzy wizualizacją Produktów w Sklepie mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie są one podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionych Produktów w Sklepie.
 

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest właściwe złożenie Zamówienia, poprzez stronę Sklepu 
http://www.spraykon.pl;

2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz informacją, jak dokonać płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Klient składając zamówienie zawiera Umowę Sprzedaży zamawianych Produktów z właścicielem Sklepu.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptują warunków w nim zawartych.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane zostaną w następnym dniu roboczym.
6. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: zamowienia@ameripol.pl
7. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie drogą mailową: zamowienia@ameripol.pl
8. Klient nie może anulować Zamówienia już wysłanego.
9. W przypadku niedostępności Produktów lub jego części w magazynie objętych Zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia, a następnie podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zmienione, częściowa realizacja lub w całości anulowane).
10. Oferta Sklepu nie przedstawia stanu magazynowego.
11. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, bądź realizacji Zamówienia wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
Zamówienia zależą od wyboru rodzaju wysyłki:
a) Przesyłka Kurierska (standard do 30kg), koszt: 15 euro.


13. Realizacja Zamówień następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub elektronicznym na adres firmy: 
Ameri-pol Trading Ltd. Sp.z o.o. ul. Wilczewskiego 67 40- 675 Katowice, nr NIP: 634-019-52-24 Numer rachunku(PLN): 
Bank Handlowy S.A. O/Katowice: 88 1030 1654 0000 0000 5261 6201; 
ING Bank Slaski S.A. O/Katowice: 88 1050 1214 1000 0022 7700 8146;
PKO BP S.A. O/Katowice: 67 1020 2313 0000 3102 0206 3378.
- po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu, lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową;
b) w przypadku Zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- w danym lub następnym dniu roboczym.
14. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi do 1 dzień roboczych i liczy się od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania Produktu do Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku Zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
16. Zmiany w wysyłce Produktu bądź rezygnacja z Zamówienia możliwe są po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem drogą mailową:
zamowienia@ameripol.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało wysłane.
17. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie przewidzianym do realizacji Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt została uiszczona z góry, Sklep zwraca Klientowi kwotę za Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia. Klient może też podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innych Produktów w Sklepie.
 

§ 4. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w regulaminie.
2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta.
3. Klient może wymienić Produkt na inny w ciągu 14 dni od dany otrzymania Zamówienia. Koszt wysyłki wymienianego Produktu w obie strony ponosi Klient (jeśli Produkt nie jest reklamowany)
4. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien być dostarczony na adres firmy Sklepu lub na adres Magazynu, tj.: ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. ul. Wiejska 166; 41-216 SOSNOWIEC
5. Przed odesłaniem Produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany Produktu drogą mailową: zamowienia@ameripol.pl
6. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w określonym terminie, w przeciągu 14 dni roboczych zwróci Klientowi kwotę równą cenie Produktu.
7. Zwracany lub wymieniany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.
 

§ 5. Reklamacje


1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych lub niezgodności Produktu z Produktem złożonym w Zamówieniu.
3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
4. Klient stwierdzając wady w otrzymanym Produkcie uprawniony zostaje do świadczeń gwarancyjnych.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty zakupu Produktu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności Produktu z umową pisemnie poinformuje o tym fakcie Sklep drogą mailową: zamowienia@ameripol.pl
6. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem oraz opisem reklamacji.
7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą mailową o decyzji.
8. W momencie uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
9. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep i zwraca go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Warunkiem zwrotu kwoty jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
9. Reklamowany Produkt powinien być wysłany na adres Sklepu lub na adres Magazynu, tj.: ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.ul. Wiejska 166; 41-216 SOSNOWIEC.

§ 6. Postanowienia końcowe


1. Umowa sprzedaży zawarta jest zgodnie z prawem polski.
2. Produkty produkowane przez Sklep, nazwa marki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Obecność w Sklepie Produktów nie oznacza natychmiastowej realizacji Zamówienia.
5. Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej Sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

związana z procesem przetwarzania danych osobowych klientów w firmie 

„AMERI-POL” Trading Ltd Sp. z o. o.  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w 40-675 Katowicach, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000075362; NIP: 634-019-52-24; REGON: 271190000; Kapitał zakładowy 50.000 PLN – wpłacony w całości. 

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

- listownie pod adresem: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o., 40-675 Katowice, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67,

- przez e-mail: odo@ameripol.pl 

- telefonicznie: 32 201 78 80;

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia lub celem realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji / dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest Pana/Pani dobrowolna zgoda lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 2. marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/ Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 4. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi;

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 1. przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną,

 2. w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym;

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

  1. podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy, obsługą transportową klientów Administratora Danych Osobowych,

  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne i pomoc prawną,

  3. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@ameripol.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu z Pana/Pani strony jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące;

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu;

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga żadnych działań z Pana/Pani strony.