Your terms and conditions of use

Rule 1

Here is the rule 1 content

Rule 2

Here is the rule 2 content

Rule 3

Here is the rule 3 content

KLAUZULA INFORMACYJNA

związana z procesem przetwarzania danych osobowych klientów w firmie 

„AMERI-POL” Trading Ltd Sp. z o. o.  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w 40-675 Katowicach, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000075362; NIP: 634-019-52-24; REGON: 271190000; Kapitał zakładowy 50.000 PLN – wpłacony w całości. 

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

- listownie pod adresem: Ameri-Pol Trading Ltd Sp. z o.o., 40-675 Katowice, ul. Ks. Dr St. Wilczewskiego 67,

- przez e-mail: odo@ameripol.pl 

- telefonicznie: 32 201 78 80;

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia lub celem realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji / dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest Pana/Pani dobrowolna zgoda lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 2. marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/ Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 4. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi;

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 1. przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną,

 2. w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym;

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

  1. podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy, obsługą transportową klientów Administratora Danych Osobowych,

  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne i pomoc prawną,

  3. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@ameripol.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu z Pana/Pani strony jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące;

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu;

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga żadnych działań z Pana/Pani strony.